GÜNAÝ ÖSÜMLIK ÝAGY

“Günay” kompaniýasy arassalanan dezodirlenen günebakar ýagyny öndürmek we üpjün etmek bilen meşgullanýar. Kärhananyň durnukly işlemegi we bu pudakda köp ýyllyk tejribe ösümlik ýaglaryny öndürijileriň arasynda bäsdeşlige ukyply we meşhur bolmaga mümkinçilik berýär. Umuman kabul edilen ülňülere berk boýun bolmak we hiliň yzygiderli gözegçiligi esasy tapawutlandyryjy aýratynlyklarymyzdyr, şonuň netijesinde diňe ekologiýa taýdan arassa önüm öndürýäris. Şahsy laboratoriýa we ýokary hilli çig mal ulanyp, subut edilen gaýtadan işlemek tehnologiýalary, ahyrky netijede pes fosfolipidli birinji derejeli ýagy almaga mümkinçilik berýär. Biziň kompaniýamyz diňe ýokary hilli önüm öndürýär, köp sanly döwlet baýraklary we hyzmatdaşlaryň ykrar edilmegi şaýatlyk edýär. Önümçiligimiziň ýörelgeleri iki möhüm komponente esaslanýar – howpsuzlyk we tebigylyk. Zawodymyz diňe sintezlenen maddalaryň we genetiki taýdan üýtgedilen organizmleriň (GMO) emeli garyndylary bolmazdan diňe subut edilen we tebigy çig mal bilen işleýär.

Öndüriji: “Gündogar akymy” hojalyk jemgyýeti
Esaslandyryjy:      Hangeldiýew Hudaýberdi Aşyrgeldiýewiç, Annamuhammedowa Aýjahan Annaçaryýewna
Döredilen wagty: 1 maý 2018 ýyl
Direktor:     Hangeldiýew Hudaýberdi Aşyrgeldiýewiç
Günebakar ýagyny öndürýan zawodynyň salgysy: Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Täze zaman 180/3.
Önümi: Rafinirlenen, dezodorirlenen günebakar ýagy.
Jemgyýetiň hukuk salgysy: Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 160/1.
Telefon: 95-58-34, faks: 95-58-26, el telefon: 56-25-00

Günaý ýagy – 1 litr

RAFINIRLENEN, DEZODORIRLENEN GÜNEBAKAR ÝAGY (IÝMITLILIK)
100 gr önümiň oýmitlilik gymmaty: yaglar – 99,9gr, kuwatlylyk gymmaty: 899kkal
TDS – 1129-93 Önüm sertifikatlaşdyrylan
Saklanyş şertleri: gün şöhlesinde goramaly. Ýarymlylyk möhleti: 4 aý. Düzüminde GMO ýok.

Günaý ýagy – 5 litr

RAFINIRLENEN, DEZODORIRLENEN GÜNEBAKAR ÝAGY (IÝMITLILIK)
100 gr önümiň oýmitlilik gymmaty: yaglar – 99,9gr, kuwatlylyk gymmaty: 899kkal
TDS – 1129-93 Önüm sertifikatlaşdyrylan
Saklanyş şertleri: gün şöhlesinde goramaly. Ýarymlylyk möhleti: 4 aý. Düzüminde GMO ýok.