GÜNAÝ MAÝONEZ

Maýonez her gün üçin asylly sous hasaplanýar. Hakykatdanam, bu tagamly sous bilen ähli tagamlary bişirýäris. Maýoneziň nusgawy tanyş tagamlaryndan başga-da, biz otlar we ysly zatlar bilen souslara endik bolduk. Häzirki wagtda özüňize az ýagly (10% -den) maýonez saýlap bilersiňiz, bu bolsa şekiliňize zyýan bermez, şeýle hem bişirilen tagamlary ýumşak we ýokumly eder ýaly 80% ýagly maýonez bilen özüňizi gyzyklandyryp bilersiňiz. . Türkmenistanyň ilatynyň 95% töweregi maýonez iýýär we ýurdumyzyň käbir sebitlerinde bu görkeziji 98% -e ýetýär. Maýonez başda diýseň ýokary kalorili önüm, ýöne iň esasysy, iýmitiň aňsat assimilýasiýa edilmegine hem goşant goşýar. Bu ony köp sanly tagam üçin çalşyp bolmajak tagam edýär.

“Günay” kompaniýasy öýde-de, tebigatda-da öý-hojalykçy aýallar tarapyndan taýýarlanan islendik tagam bilen birleşdirilen dürli ýagly we dürli tagamly maýonez öndürýär. Maýoneziň tagamy onuň resepti we düzüm bölekleriniň hili bilen kesgitlenýär, şonuň üçin “Günay”™ maýoneziniň öndürilmegi diňe tebigy ýokary hilli maddalaryň ulanylmagyna esaslanýar.

Günaý maýonez – 30%

Az kaloriýaly maýonezi ýaglygy 30%.
Düzümi: Rafinirlenen dezodorirlenen ösümlik ýagy, nahar duzy, şeker, agyz suwy, sirke turşusy, gury ýumurtganyň sarysy, goýaldyjy-ksantam kamedi, guar kamedi, modifisirlenen mekgejöwen krahmaly. Turşulygy sazlaýjylar (süýt we limon turşusy), konserwant sorbin turşusy, tebiga meňzeş hoşboý yş beriji “Gorçisa”, reňk beriji karotin (E160a).
100g önümiň iýmitlik gymmaty: Ýaglar-30,0 gr., uglewodlar-3,1 gr., belok-0,2 gr. 100g önümiň kuwwatlylyk gymmaty – 298 kkal.
Saklanyş şertleri: 0°C-den 18°C-e çenli temperaturada we howanyň çyglylygy 75%-den ýokary bolmadyk ýerde saklamaly. Ýaramlylyk möhleti – 180 gün. Öndürilen senesi gapagynda görkezilen. Açyk gaby sowadyjyda saklamaly. Günüň şöhlesiniň göni düşýän ýerinde saklamaly däl.
Önüm sertifikatlaşdyrylan.

Düzüminde GMO ýok.
Sap agramy 800± 1,5%
TDS-30004.1-93

Günaý maýonez – 45%

Aram kaloriýaly maýonezi ýaglygy 45%.
Düzümi: Rafinirlenen dezodorirlenen ösümlik ýagy, nahar duzy, şeker, agyz suwy, sirke turşusy, gury ýumurtganyň sarysy, goýaldyjy-ksantam kamedi, guar kamedi, modifisirlenen mekgejöwen krahmaly. Turşulygy sazlaýjylar (süýt we limon turşusy), konserwant sorbin turşusy, tebiga meňzeş hoşboý yş beriji “Gorçisa”, reňk beriji karotin (E160a).
100g önümiň iýmitlik gymmaty: Ýaglar-45,0 gr., uglewodlar-5,4 gr., belok-0,2 gr. 100g önümiň kuwwatlylyk gymmaty – 426 kkal.
Saklanyş şertleri: 0°C-den 18°C-e çenli temperaturada we howanyň çyglylygy 75%-den ýokary bolmadyk ýerde saklamaly. Ýaramlylyk möhleti – 180 gün. Öndürilen senesi gapagynda görkezilen. Açyk gaby sowadyjyda saklamaly. Günüň şöhlesiniň göni düşýän ýerinde saklamaly däl.
Önüm sertifikatlaşdyrylan.

Düzüminde GMO ýok.
Sap agramy 800± 1,5%
TDS-30004.1-93

Günaý maýonez – 55%

Aram kaloriýaly maýonezi ýaglygy 55%.
Düzümi: Rafinirlenen dezodorirlenen ösümlik ýagy, nahar duzy, şeker, agyz suwy, sirke turşusy, gury ýumurtganyň sarysy, goýaldyjy-ksantam kamedi, guar kamedi, modifisirlenen mekgejöwen krahmaly. Turşulygy sazlaýjylar (süýt we limon turşusy), konserwant sorbin turşusy, tebiga meňzeş hoşboý yş beriji “Gorçisa”, reňk beriji karotin (E160a).
100g önümiň iýmitlik gymmaty: Ýaglar-55,0 gr., uglewodlar-3,6 gr., belok-0,4 gr. 100g önümiň kuwwatlylyk gymmaty – 468kkal.
Saklanyş şertleri: 0°C-den 18°C-e çenli temperaturada we howanyň çyglylygy 75%-den ýokary bolmadyk ýerde saklamaly. Ýaramlylyk möhleti – 180 gün. Öndürilen senesi gapagynda görkezilen. Açyk gaby sowadyjyda saklamaly. Günüň şöhlesiniň göni düşýän ýerinde saklamaly däl.
Önüm sertifikatlaşdyrylan.

Düzüminde GMO ýok.
Sap agramy 800± 1,5%
TDS-30004.1-93

Günaý maýonez – 67%

Ýokary kaloriýaly maýonezi ýaglygy 67%.
Düzümi: Rafinirlenen dezodorirlenen ösümlik ýagy, nahar duzy, şeker, agyz suwy, sirke turşusy, gury ýumurtganyň sarysy, goýaldyjy-ksantam kamedi, guar kamedi, modifisirlenen mekgejöwen krahmaly. Turşulygy sazlaýjylar (süýt we limon turşusy), konserwant sorbin turşusy, tebiga meňzeş hoşboý yş beriji “Gorçisa”, reňk beriji karotin (E160a).
100g önümiň iýmitlik gymmaty: Ýaglar-67,0 gr., uglewodlar-3,6 gr., belok-0,2 gr. 100g önümiň kuwwatlylyk gymmaty – 622 kkal.
Saklanyş şertleri: 0°C-den 18°C-e çenli temperaturada we howanyň çyglylygy 75%-den ýokary bolmadyk ýerde saklamaly. Ýaramlylyk möhleti – 180 gün. Öndürilen senesi gapagynda görkezilen. Açyk gaby sowadyjyda saklamaly. Günüň şöhlesiniň göni düşýän ýerinde saklamaly däl.
Önüm sertifikatlaşdyrylan.

Düzüminde GMO ýok.
Sap agramy 800± 1,5%
TDS-30004.1-93