KOFEŞOP GÜNAÝ

Ilkibaşdan “Günaý” kofe dükany gastronomiki bazarda kofe dükany hökmünde emele geldi. Şol döwürde garaşsyz lezzetli kofeniň özboluşly kombinasiýasy, pikirdeşleriň dürli şeraplary bilen gurşalan, taýýarlaýan önümlerine we işleýän adamlaryna hormat goýýan adamlar. Şeýle hoşniýetli gurşawda paýtagtyň merkezinde ulaldyk.

Kofeşop “Günaý” hemme zatda ýönekeýligi we göwünjeňligi saklamaga synanyşýar. Kofe dükanymyzdaky satyn alyş prosesi birmeňzeş bolsa – ýönekeý we ýakymly bolsa, begeneris, sebäbi “Günaý” kofesi, asyl kärhana tehnologiýalaryna laýyklykda kofeniň taýýarlanylýan ýeri, kofämiziň käbirlerinden gönüden-göni üpjün edilýän ýerdir. dünýäniň iň gowy premium plantasiýalary. belent dag Arabica we Rabusta. Kofe agajyndan başlap, bir käse kofe çenli ähli zynjyry önümçiligiň her bir basgançagynda ýokary hilli jogapkär kompaniýamyz hödürleýär. Şonuň üçin kofämiz üýtgeşik we ýatdan çykmajak zat – bagtly adamlar tarapyndan ýygnalyp, hünärmen horazlar tarapyndan gowrulan we kofe dünýäsine höwesli baristler tarapyndan demlenen. Kofeşop “Günaý” diňe bir kofe iýmek we içmek üçin ajaýyp ýer däl – rahatlygyň, göni duşuşyklaryň we täsin kofämizi satyn alyp boljak ýerdir.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Kopetdag etraby, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 160/1. | El telefony: +99363 028784, Telefon: +99312 955833