GÜNAÝ KOFE

Kapuçino? Latte köpük bilen? Maybea-da gara? “Gunay” -da dürli kofelerden birini saýlaýarsyňyz we hersiniň ajaýyp boljakdygyna kepil geçýäris. Onuň güýçli ysy irden ýa-da uzak ýolda sizi begendirer we bu tagam… Diňe synap görmeli! Birinji derejeli tagam tejribesinden lezzet almak üçin, kofämizi taýýarlamak üçin diňe seresaplylyk bilen saýlanan kofe noýbasyny ulanýarys. Her ýyl millionlarça käse kofe satýarys, höwesimizi siziň bilen paýlaşýarys!

Öndüriji: Telekeçi Hangeldiýew Hudaýberdi Aşyrgeldiýewiç | Patent: Seriýa I № 0058562  19.10.2015 ýylda berilen | Salgysy: 744017, Türkmenistan, ş.Aşgabat, Parahat 2/2, jaý 17, öý 66. | Kofe öndürilýän ýeri: Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Täze zaman 180/3. | Önümi: 3 görnüşli kofe gowurulýär, Premium, Galkyn, Ýiti. | Telefon: 95-58-34, faks: 95-58-26, el telefon: 56-25-00

Ýiti kofe

Tebigy gowrulan kofe dänesi.
Düzümi: 80% arabika, 20% rabusta.
Önüm: arabika (Brazil Ny2 17/18 Alta Mogiana) rabusta (Indian Cheryy AA). Saklanyş şertleri: Salkyn gurak ýerda, 20° temperaturada we howanyň çyglylygy 75%-den ýokary bolmadyk derejede saklamaly.
Ýaramlylyk möhleti öndürilen senesinden başlap 18 aý.
Önüm sertifikatlaşdyrylan. Düzüminde GMO ýok. Öndürilen senesi gapda görkezilen. Sap agramy: 300gr
TDS-32775-2014

Premium kofe

Tebigy gowrulan kofe dänesi.
Düzümi: 100% arabika.
Önüm: arabika (Brazil Ny2 17/18 Alta Mogiana). Saklanyş şertleri: Salkyn gurak ýerda, 20° temperaturada we howanyň çyglylygy 75%-den ýokary bolmadyk derejede saklamaly.
Ýaramlylyk möhleti öndürilen senesinden başlap 18 aý.
Önüm sertifikatlaşdyrylan. Düzüminde GMO ýok. Öndürilen senesi gapda görkezilen. Sap agramy: 300gr
TDS-32775-2014

Galkyn kofe

Tebigy gowrulan kofe dänesi.
Düzümi: 80% arabika, 20% rabusta.
Önüm: arabika (Brazil Ny2 17/18 Alta Mogiana) rabusta (Indian Cheryy AA). Saklanyş şertleri: Salkyn gurak ýerda, 20° temperaturada we howanyň çyglylygy 75%-den ýokary bolmadyk derejede saklamaly.
Ýaramlylyk möhleti öndürilen senesinden başlap 18 aý.
Önüm sertifikatlaşdyrylan. Düzüminde GMO ýok. Öndürilen senesi gapda görkezilen. Sap agramy: 300gr
TDS-32775-2014

“Günaý” Kofeşop

Ilkibaşdan “Günaý” kofe dükany gastronomiki bazarda kofe dükany hökmünde emele geldi. Şol döwürde garaşsyz lezzetli kofeniň özboluşly kombinasiýasy, pikirdeşleriň dürli şeraplary bilen gurşalan, taýýarlaýan önümlerine we işleýän adamlaryna hormat goýýan adamlar. Şeýle hoşniýetli gurşawda paýtagtyň merkezinde ulaldyk.

Kofeşop “Günaý” hemme zatda ýönekeýligi we göwünjeňligi saklamaga synanyşýar. Kofe dükanymyzdaky satyn alyş prosesi birmeňzeş bolsa – ýönekeý we ýakymly bolsa, begeneris, sebäbi “Günaý” kofesi, asyl kärhana tehnologiýalaryna laýyklykda kofeniň taýýarlanylýan ýeri, kofämiziň käbirlerinden gönüden-göni üpjün edilýän ýerdir. dünýäniň iň gowy premium plantasiýalary. belent dag Arabica we Rabusta. Kofe agajyndan başlap, bir käse kofe çenli ähli zynjyry önümçiligiň her bir basgançagynda ýokary hilli jogapkär kompaniýamyz hödürleýär. Şonuň üçin kofämiz üýtgeşik we ýatdan çykmajak zat – bagtly adamlar tarapyndan ýygnalyp, hünärmen horazlar tarapyndan gowrulan we kofe dünýäsine höwesli baristler tarapyndan demlenen. Kofeşop “Günaý” diňe bir kofe iýmek we içmek üçin ajaýyp ýer däl – rahatlygyň, göni duşuşyklaryň we täsin kofämizi satyn alyp boljak ýerdir.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Kopetdag etraby, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 160/1. | El telefony: +99363 028784Telefon+99312 955833